Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 2014.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2014.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου – Συβότων” Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον Κάμπο Κορύτιανης – Αγ. Γεωργίου- Δράμεσης (Β’ Φάση)».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο νέο κτήριο κοινωνικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικό δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Καρτερίου”.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση απολογισμού του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2012.
-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος του Συνδέσμου.
ΘΕΜΑ 9ο
Ψήφιση προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2014.
-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος του Συνδέσμου.
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Ισολογισμών του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» των ετών 2010 , 2011 και 2012 – Έγκριση Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή και Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος του Συνδέσμου.
ΘΕΜΑ 11ο Απευθείας ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση για τα πακέτα Δ’ & ΣΤ’ για την “Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας”.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και επιστροφή ποσού.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 9/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Επί αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την Επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας Ε.Ε.».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Δωρεά δημοτικού κινητού πράγματος (Οχήματος SAAB ΚΗΙ 9207) στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων : α) ADRION ART, β) NC NET, γ) URBANETS, δ) CLUSTER CLUB και ε) NET LAM.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!