Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 11ης/13-12-2017 κατεπείγουσας και 12ης/15-12-2017
τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
2. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση …
διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Τεχνικής
Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» (εξ αναβολής)
(εισήγηση: η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ιωαννίνων)
3. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (εξ αναβολής)
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2017
5. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, της
Π.Ε. Άρτας
6. Συζήτηση επί του αιτήματος του «Συλλόγου Συζύγων Θανόντων»Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!