Ο Δήμος Ηγουμενίτσας (Υπηρεσία Καθαριότητας) ανακοίνωσε την πρόσληψη με επιλογή τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών. Οι θέσεις αφοτούν Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας-Οδοκαθαριστές ΥΕ 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 1) Να έχουν συμπληρώσει το …
18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν, 2) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης και 3) Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες από την 03-01-2018 έως και την 12/01/2018 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ, β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!