Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 13ης/30-12-2013 και 1ης /6-1-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2) Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 για την Περιφέρεια Ηπείρου (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
4) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )
5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το
Δ΄ τρίμηνο έτους 2013 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )
6) Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου στο πρόγραμμα Leader.(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου &Τουρισμού)
7) Στήριξη πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)
Την ίδια ημέρα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική (άρθρο 185 του Ν.3852/2010) δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2013 Περιφέρειας Ηπείρου»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!