Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της
Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την… εύρυθμη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την παράταση των συμβάσεων των
απασχολουμένων εργαζόμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι την 31.12.2021 .
Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι την 30/9/2020 έληξαν οι συμβάσεις των απασχολουμένων
στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενός Προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης και
στήριξης των ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, γεγονός που
αναμφισβήτητα μπορεί να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην παροχή των
σχετικών κοινωνικών υπηρεσιών που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα.
Η Τροπολογία αυτή αποτέλεσε τη συνέχεια και άλλων Κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων
του Κινήματος Αλλαγής, για το πετυχημένο αυτό Πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 2000 από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Με την Τροπολογία, επισήμαναν ότι είναι άμεση η ανάγκη παράτασης των συμβάσεων
των εργαζομένων μέχρι και το Δεκέμβριο του 2021, ώστε, αφενός μεν, να μην υπάρξουν κενά
από τις λήξεις των συμβάσεων στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας από το Πρόγραμμα, αλλά
και αφετέρου, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης για όσους εργαζομένους είναι
επιτυχόντες μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ .
Μια διαγωνιστική διαδικασία, που, όπως υπογράμμισαν, υπήρξε αποτέλεσμα της
επίμονης προσπάθειας των Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής κατά την προηγούμενη
Κοινοβουλευτική Περίοδο, ώστε να δρομολογηθεί η Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την
μονιμότητα των εργαζομένων.
Για το σκοπό αυτό, πρότειναν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α 212) την
παράταση των συμβάσεων αυτών, μέχρι την 31.12.2021 και όχι μόνο για ένα τρίμηνο από την

ημεροχρονολογία της λήξης των συμβάσεων, ήτοι την 30/09/2020, ώστε να αντιμετωπιστεί
άμεσα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία του
Προγράμματος, ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις
Η παρέμβαση αυτή, με τη Τροπολογία – Προσθήκη του Κινήματος Αλλαγής για το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οδήγησε σε νομοτεχνική βελτίωση, και πλέον
παρατάθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων, όχι μόνο για τρεις μήνες που πρότεινε αρχικά
η Κυβέρνηση, αλλά μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών
πινάκων των διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!