Με έγγραφό της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, η Περιφέρεια Ηπείρου, ενημερώνει ότι προτίθεται να κινήσει αμέσως τη διαδικασία για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου, ζητά τη συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ ώστε να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και προτείνει να καλυφθεί η δαπάνη της μελέτης αναθεώρησης από οικονομικούς πόρους του ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Περιφέρειας η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου είναι αδήριτη για τους παρακάτω λόγους:
● Δεν έχει συνταχθεί μέχρι τώρα, αν και έπρεπε, καμία έκθεση αξιολόγησης για το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο.
● Έχει ήδη εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό, με τις κατευθύνσεις των οποίων οφείλει να συμμορφωθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο
● Στο υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο μάλιστα πρόκειται να αναθεωρηθεί.
● Με το πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010) άλλαξε ριζικά η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
● Τέλος σύμφωνα με τον Καλλικράτη κάθε Περιφέρεια οφείλει να καταρτίσει στο πρώτο εννεάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τριετούς διάρκειας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!