Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, παρέχεται πάγια προκαταβολή στις Δημοτικές Κοινότητες.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και…
300 κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 – 2.000 κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2001 – 10.000 κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 – 50.000 κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους.
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Το θέμα θα περάσει και από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!