Για την πλήρωση μίας (1) ειδικής θέσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/07

Η Δήμαρχος Μετσόβου

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94.
5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κ α λ ε ί
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, για την πλήρωση Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου/Ειδικού Συνεργάτη/Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει με πρόσληψη από τον ιδιωτικό τομέα με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (παρ 4 του άρθρου 163 του ν. 3584/07), ή με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (παρ 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/07).

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, δηλαδή:
➢ Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
➢ Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
➢ Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
➢ Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.

➢ Να κατέχουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Για την ειδική θέση σε θέματα τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, απαιτούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ ΤΕ) Μηχανικών, (Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής. Και η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
β) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα, επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, και υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Γνώση και εμπειρία σε δημόσια έργα και κυρίως σε έργα ΟΤΑ, Α’ και Β’ βαθμού.
δ) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέματα:
• Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων που υλοποιούν οι δήμοι (κτιριακά έργα, οδοποιία, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα κ.λπ.)
• Κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κτιρίων.
• Έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.)
• Εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (εκπόνηση με προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας ή με ανάθεση σε τρίτους).
• Επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία ή ανατίθενται σε τρίτους.
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμό των αναγκών κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.
• Διενέργεια επιμετρήσεων εργασιών και έλεγχος της πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
• Λειτουργίας επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, επίβλεψης και παραλαβής τεχνικών έργων.

Για την επιλογή του Ειδικού Συμβούλου/Ειδικού Συνεργάτη/Επιστημονικού Συνεργάτη θα συνεκτιμηθούν η Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
• Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
• Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν την κατοχή των προσόντων διορισμού όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μετσόβου αυτοπροσώπως (στο Γραφείο Δημάρχου, Ν. Χ. Αβέρωφ 2, 44200 Μέτσοβο, τηλ. 2651360…., υπεύθυνη κ. Κορίνα Μπούμπα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και
ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή/ και ταχυμεταφορέα), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού.

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

 

 

Η Δήμαρχος

Μαρία – Χριστίνα Αβέρωφ

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!