Στην διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης «Πολυχώρου» κτίριο Βούλγαρη» προχωρά ο Δήμος Σουλίου.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εγκρίθηκε η σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου συνολικού προϋπολογισμού 68.200€ .

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!