Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 9.00΄,  η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με  8 θέματα στην ημερήσια διάταξη :

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2023 .
  2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ.214/2022 απόφαση της Ο.Ε.) για την προμήθεια με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
  3. Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
  4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμέτοχης – Τεχνικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».
  5. Έγκριση της υπ. αρ. 98/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων» της πράξης: «Ευφυές πράσινο σύστημα ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων δικτύου ύδρευσης περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», καθορισμός των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  6. Έγκριση της υπ. αρ. 80/2022 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024″, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού».
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!