Την τροποποίηση των 13 συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με αύξηση του ωραρίου τους, από τρεις (3) ώρες σε έξι (6,) ώρες και τριάντα ( 30 ) λεπτά ημερησίως, ήτοι τριάντα (32) ώρες και τριάντα ( 30 ) λεπτά εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της επιτακτικής ανάγκης σχολαστικού καθαρισμού των χώρων υγιεινής αλλά και των λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19, αποφάσησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου

Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, που θα προκύψει από την αύξηση των ωρών εργασίας αυτών, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και στους αντίστοιχους Κ.Α, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18567/23-11-22 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!