Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 5 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα την «Υποβολή υποψηφιοτήτων και Επιλογή, με μυστική ψηφοφορία, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών».

Νωρίτερα στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου από το «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» (ΑΠ 46327/26.05.2024).
  2. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο νομικό σύμβουλο για διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών από μισθωτή και εγγυητή (Δ. Μπ. Και Η. Μ.) καταστήματος στη συνοικία Πλάκα Αθηνών (αριθμ. πρωτ. 12223/06.04.2024 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας) τόσο για τη σύνταξη και κοινοποίηση εξώδικης καταγγελίας, όσο και, στην περίπτωση, μη συμμόρφωσης, στη σύνταξη και άσκηση αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης και κάθε άλλης συναφούς πράξης και ενέργειας (αριθμ. πρωτ 47494/29.05.2024 Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δ. Κονάκη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου).
  3. Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: THE EUROPEAN LIVING LAB ON DESIGNING SUSTAINABLE URBAN TOWARDS CLIMATE NEUTRAL CITIES” με ακρωνύμιο «ELEBORATOR» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΗΟΡΙΖΟΝ – ΜΙΣΣ – 2022 – ΨΙΤ – 01».
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2024.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!