Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 32239 (ΦΕΚ 2051/τ.Β/5-4-2024) για τη μεταφορά των μαθητών/τριών των δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την οποία οι «Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης». Στο μέσο της σχολικής χρονιάς και παρά τις προσπάθειες των Σχολείων Δεύτερης

Ευκαιρίας, τις προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, και πρόσφατες σχετικές ερωτήσεις – αναφορές από Βουλευτές στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου (1135/13-10-2023 και 572/16-11-2023), εκδίδεται νέα υπουργική απόφαση η οποία ρητά εξαιρεί τους μαθητές των σχολείων μας από το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς και πρακτικά θέτει ακόμα περισσότερα εμπόδια στο δικαίωμα πρόσβασης των ενηλίκων εκπαιδευομένων στη μάθηση.

Ενώ τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια σχολεία, φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου οι μαθητές των σχολείων μας εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς.

Ενώ τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δημιουργήθηκαν και λειτουργούν για να προσφέρουν τη δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη σε ενηλίκους εκπαιδευομένους οι οποίοι δεν υποστηρίχθηκαν από το εκπαιδευτικό σύστημα όταν ήταν έφηβοι, έρχεται μία νέα απόφαση της πολιτείας να βάλει και προσπάθειά τους για ένα καλύτερο αύριο.

Ενώ οι φετινοί απόφοιτοι των σχολείων μας οι οποίοι θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο τον επόμενο χρόνο θα δικαιούνται τη δωρεάν μεταφορά, τώρα ως μαθητές των ΣΔΕ εξαιρούνται του δικαιώματος αυτού.

Ενώ μέλημα μίας σύγχρονης πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση της προσπάθειας των πολιτών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για μάθηση και μία καλύτερη ζωή, εκδίδεται η νέα κοινή υπουργική απόφαση η οποία αντίθετα δυσχεραίνει την προσπάθεια αυτή και αποθαρρύνει επιπλέον όσους δεν έχουν εκμεταλλευτεί ακόμη τη δεύτερη ευκαιρία για προσωπική και κοινωνική βελτίωση.

Επιπρόσθετα, η καθιερούμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε με την μορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης (3396/2014 ΣΤΕ). Συμπληρωματικά στην εθνική νομοθεσία λειτουργεί και η ευρωπαϊκή και ειδικότερα το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που καθιερώνει την αρχή της ισότητας και απαγορεύει τις διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής ή προέλευσης. Με την αδικαιολόγητη στέρηση του δικαιώματος της δωρεάν μετακίνησης των μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έναντι των άλλων δομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήττονται κατάφωρα οι ως άνω εθνικές συνταγματικές και ευρωπαϊκές επιταγές.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας και του εκτός έδρας τμήματος στη Φιλιππιάδα αιτούμαστε την αποκατάσταση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης όλων των μαθητών των δημόσιων σχολείων και την επίλυση του ζητήματος της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε. Άρτας και του εκτός έδρας τμήματος στη Φιλιππιάδα

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!