“Με εισαγγελική παραγγελία προς την ΔΕΥΑΙ, που μου χορηγήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αναμένεται η λήψη στοιχείων και εγγράφων που είχα ζητήσει με την από 27-1-21 αίτηση μου και τα οποία, παρά την παρέλευση διμήνου, η ΔΕΥΑΙ δεν μου είχε χορηγήσει κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Η εισαγγελία ζητάει την ικανοποίηση του αιτήματός μου με την επισήμανση :

«1) ότι τα αιτούμενα αποτελούν διοικητικά έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, και

2) ότι δεν προκύπτει συνδρομή λόγων άρνησης της Διοίκησης κατ’ άρθρο 5 παρ. 3 του ως άνω νόμου.»

Τα ζητηθέντα στοιχεία αφορούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ της 20ης -3-18 με την οποία αποφασίστηκε η ανάληψη από την ΔΕΥΑΙ του υποέργου της μεταφοράς των δικτύων ΔΕΥΑΙ του έργου της οδού Νιάρχου με προυπολογισμό 690.000 ευρώ, όπως και εκείνης της 13ης -12- 2019 με την οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ η Οριστική μελέτη του υποέργου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ» με προυπολογισμό 2.640.000. Επίσης ζητήθηκε και το από 18-12-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΙ με το οποίο η ΔΕΥΑΙ διαβίβασε στην Περιφέρεια Ηπείρου την με αρ. 20/4390 Ε/13-12- 2019 Οριστική μελέτη και αιτείται την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αφορούν στη μεταφορά των δικτύων της ΔΕΥΑΙ μέσω Προγραμματικής Σύμβασης (ΔΕΥΑΙ και Περιφέρειας Ηπείρου)

Υπενθυμίζεται, ότι η ΔΕΥΑΙ δεν έχει ακόμα απαντήσει στις κατατεθείσες, από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και κατοίκους παρά την οδό Νιάρχου, δύο (2) Αιτήσεις Θεραπείας που αφορούν την μη σύννομη εκ των υστέρων εξουσιοδότηση του Προέδρου της για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και την μη σύννομη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου που συνεπάγονται την ακυρότητα όλων των μεταγενέστερων αποφάσεων, προδήλως δε και της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.”

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!