Τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Σε αυτές είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα:
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
• Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
• Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
• Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!