Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου) προς ΟΤΑ για ανάληψη καθηκόντων αναθέσεις.

Αναλυτικά:

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Περιφερειάρχη,

Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε, να σας ευχηθούμε καλή και εποικοδομητική πορεία στο έργο σας και να σας επισημάνουμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται στη διάθεση σας για συνεργασία προς επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

Θα θέλαμε να αναφερθούμε στην πρόσφατη Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ, 4/2023) σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις και να παραθέσουμε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα της:
« – Οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους. Προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στο όριο των απευθείας αναθέσεων καλύπτοντας αυτές αποσπασματικά και προβαίνοντας σε κατατμήσεις.

– Δεν αιτιολογείται επαρκώς ο απρόβλεπτος και επείγων χαρακτήρας των αναγκών που καλύπτονται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. Οι αναθέτοντες φορείς ταυτίζουν το «απρόβλεπτο» με το «επείγον».

– Σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης υφίστανται στην ουσιαστική συμμετοχή των διοικητικών υπηρεσιών του φορέα κατά τη διαδικασία που προηγείται της τελικής απόφασης ώστε να μην δημιουργούνται υπόνοιες αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.

– Σε πολλές περιπτώσεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της σύμβασης ούτε προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Δεν αποδεικνύεται προηγούμενη έρευνα αγοράς.

– Δεν παρέχονται εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του αναδόχου και τον καθορισμό του τιμήματος ιδίως όταν διενεργούνται επανειλημμένες αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο. Δεν υφίστανται προκαθορισμένα και επομένως επαληθεύσιμα κριτήρια επιλογής όσων καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση του τιμήματος. Προσφέρονται χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά έκπτωσης. Συστήματα ηλεκτρονικής αγοράς δεν εφαρμόζονται ευρέως ».

Όπως γνωρίζετε, το Τμήμα Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ υποστηρίζει πάγια τις ανοικτές διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Σας καλούμε λαμβάνοντας υπόψη και τα προαναφερόμενα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να δημοπρατείτε τα έργα του φορέα σας με ανοικτές διαδικασίες, καθώς η επίτευξη του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ισότιμη και διάφανη αντιμετώπιση από τις αναθέτουσες αρχές, αποτελεί θεμέλιο για την ορθή εκτέλεση των δημοσίων έργων στην περιοχή μας και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!