“Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 3.2 «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ» του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228, πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό και εξωτερικό συνεργάτη, ειδικό επιστήμονα Ορνιθολόγο, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή όχλησης της άγριας πανίδας, η καταγραφή σε τμήματα των καλαμώνων της λίμνης Παμβώτιδας για την ανίχνευση ειδών που αναπαράγονται στην περιοχή και των φωλιών τους.
Κατά την επισκόπηση με drone εντοπίστηκαν ενεργές φωλιές αποτελούμενες κυρίως από είδη λαγγόνας (Phalacrocorax pygmeus) και σταχτοτσικνιάδων (Ardea cinerea) αποδεικνύοντας την σημαντικότητα του εν λόγο ενδιαιτήματος.
Επισημαίνεται ότι, η πτήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών / ΣμηΕΑ (drone) σε Προστατευόμενες Περιοχές απαιτεί ειδική άδεια από την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Απόφαση Αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422, ΦΕΚ 3152-Β-2016, Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων ΣμηΕΑ – Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών).
Ειδικότερα και βάση της Υπουργικής Απόφασης, οι πτήσεις με ΣμηΕΑ απαγορεύονται στις παρακάτω περιοχές:
Σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από κάποιο αεροδρόμιο.
Σε απαγορευμένες περιοχές που έχουν οριστεί από κρατικούς φορείς και δημοσιεύονται σε απόφαση της Υ.Π.Α.
Σε στρατιωτικές περιοχές και εγκαταστάσεις .
Σε αρχαιολογικούς χώρους.
Πάνω από ιδρύματα όπως φυλακές, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.
Σε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας (Περιοχές NATURA 2000)
Πάνω από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
Πάνω από ανθρώπους και συγκεντρώσεις ατόμων.
Τονίζεται επίσης ότι, η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία προστατεύει τα άγρια πουλιά, τις φωλιές, τα αβγά και εν γένει τον αναπαραγωγικό τους κύκλο. Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010) δυνάμει της οποίας μεταφέρεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία για την προστασία των άγριων πτηνών, προβλέπει στο άρθρο 6 αυτής ότι απαγορεύεται η σκόπιμη ενόχληση των άγριων πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης, κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!