Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εφαρμοσθεί βραδυπορία της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών με αυτοκινητοπομπή υπερμεγεθών οχημάτων, από τη Δευτέρα 14-11-2022 έως και την Παρασκευή 09-12-2022 (με δυνατότητα παράτασης μέχρι την Παρασκευή 16-12-2022 υπό προϋποθέσεις).-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ ́ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Το υπ’ αρίθμ. 115028/Χ40/014.2/ΑΤ/ID170770/αμ από 19-08-2022 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μετά της προσηρτημένης εγκεκριμένης μελέτης.

5. Το υπ’ αρίθμ. 117489/Χ40/014.2/ΑΤ/ID174561/αμ από 10-11-2022 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μετά του προσηρτημένου προγράμματος διελέυσεων. 6. Την υπ’ αριθμό 8004/21/16-στ ́ από 09-11-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων. 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τη διάρκεια εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Police On Line https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-dispo…

1 από 2 12/11/2022, 10:14

1.Για τις ανάγκες μεταφορών υπερμεγεθών τμημάτων ανεμογεννητριών επί του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (όρια με Θεσπρωτία 48,800 χ/θ έως όρια με Γρεβενά 120,800 χ/θ), να εφαρμοσθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση που περιλαμβάνει περιορισμό ταχύτητας (βραδυπορεία) όλων των οχημάτων, από τη Δευτέρα 14-11-2022 έως και την Παρασκευή 09-12-2022.
2.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν για λόγους ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή εργασιών συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, μέχρι την Παρασκευή 16-12-2022.
3.Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το
Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
-Να εφαρμοσθεί η τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 4 έγγραφο του σκεπτικού της παρούσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
-Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
-μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την μελέτη σήμανσης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
-από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!