Προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατέθεσαν την Παρασκευή 4-6-21 οι πληρεξούσιοι δικηγόροι (κ.κ. Κων/νος Ρόβλιας και Κων/νος Γιώτης) των διαμαρτυρομένων ιδιοκτητών και επιχειρηματιών παρά την οδό Νιάρχου,

«ΚΑΤΑ

1. Της με αρ. πρωτ. 52747/17-05-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννινα

  1. Της με αρ. πρωτ. 13/691/27-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
  2. Της με αρ. πρωτ. 168/24-07-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
  3. Της με αρ. πρωτ. 3330/13-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
  4. Κάθε άλλης συναφούς πράξης, απόφασης, παράλειψης κλπ.»

και ζητούν
– Να γίνει δεκτή η προσφυγή τους.

– Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις.
– Να διαταχθεί η απαγόρευση εκτέλεσης οποιαδήποτε εργασίας στον τόπο του «έργου».
– Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Τα παραπάνω στηρίζονται στο ότι, όλες αυτές οι αποφάσεις / συμβάσεις / παραλείψεις κ.λ.π. αποτελούν επακόλουθο της μη νόμιμης συγκρότησης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ .

Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω προσβαλλόμενη με αρ. πρωτ. 52747/17-05- 2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αφορά την επικύρωση της υπ ́αρ. 13/691/27.04.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία γίνεται κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-6-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ» της οδού Νιάρχου.

Η κατ’ εξακολούθηση και συνεχόμενη λήψη μη σύννομων αποφάσεων με ευθύνη Δήμου / ΔΕΥΑΙ / Περιφέρειας Ηπείρου με την «περίεργη» ανοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας θα λάβει τέλος με αποκατάσταση της νομιμότητας.

Καμία σκοπιμότητα δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι και πρόσχημα για την παραβίαση της νομιμότητας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!