Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε τακτική «μέσω τηλεδιάσκεψης» συνεδρίαση, την ΤΡΙΤΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13:00 (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος)

Πίνακας θεμάτων  του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΠΕΔ Ηπείρου (13.12.2022)

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Π.Ε.Δ Ηπείρου

 1. Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε.Δ Ηπείρου 
 2. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για θέματα ενημέρωσης πολιτικού προσωπικού και επιμόρφωσης υπαλλήλων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου
 3. Ορισμός εκπροσώπου στην 37η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.
 4. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5068870)
 5. Έγκριση αιτήματος της εταιρείας INVALUE περί εσωτερικής μετάθεσης του χρόνου παράδοσής παραδοτέων με βάση την μεταξύ μας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΟΧΕ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ) (ΑΔΑΜ: 22SYMV011204087 2022-09-07).
 6. Έγκριση σχεδίου Ανοικτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Συμβούλων Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
 7. Έγκριση σχεδίου Ανοικτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Συμβούλου Δημοσιότητας στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
 8. Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 65/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΚΛΟΚΖ3-ΑΒΦ) του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με το ακρωνύμιο «PORTOLANES»
 9. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 108 του Ν.4782/2021)
 10. Συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών συγχρηματοδοτούμενων  έργων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 11. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του γραφείου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Θεσπρωτία για το έτος 2023
 12. Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά εκδόσεις, κ.λπ. για το έτος 2023
 13. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων
 14. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!