Σας καλούμε να προσέλθετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Epirus Palace , την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση – συζήτηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, για τον ρόλο των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
  2. Διατύπωση προτάσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».
  3. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2021
  4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και ευτρεπισμού των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, για το έτος 2022
  5. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων
  6. Ορισμός εκπρόσωπων σε Συμβούλια και Επιτροπές
  7. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!