Την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 20.00 στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναγόρευσης της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Καθηγητού των Τμημάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας και της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εν τω συνόλω.

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

 

  • Προσέλευση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

  • Μεγαλυνάριο της Παναγίας Άξιον Εστίν

 

  • Ἔπαινος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη 

 

  • Ανάγνωση του Ψηφίσματος των Τμημάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας από την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια κυρία Γκόλφω Ε. Μαγγίνη

 

  • Περιένδυση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κ. Ιωάννη Ε. Τζαμτζή

 

  • Επίδοση του Ψηφίσματος από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη 

 

  • Ομιλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, με τίτλο: «Παιδείας ἐγκώμιον»

 

  • Πολυχρόνιον Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

 

Τους ύμνους αποδίδει ο βυζαντινός χορός της Κατσαρείου Σχολής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

 

Προσέλευση έως τις 19.45΄.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την τελετή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/uoi την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

 

Ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του Παναγιωτάτου:

 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, κατά κόσμον Δημήτριος Χ. Ἀρχοντώνης, ἐγεννήθη εἰς τούς Ἁγίους Θεοδώρους τῆς νήσου Ἴμβρου τήν 29ην Φεβρουαρίου 1940. Ἐμαθήτευσε συνολικῶς ἐπί εἰκοσαετίαν εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ χωρίου Του, τό ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζωγράφειον Λύκειον, τήν Κεντρικήν Σχολήν Ἴμβρου, τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, τό Ἰνστιτοῦτον Ἀνατολικῶν Σπουδῶν Ρώμης (Γρηγοριανόν Πανεπιστήμιον), τό Οἰκουμενικόν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Bossey (Ἑλβετία) καί τό Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου. Ὁμιλεῖ ἑπτά γλώσσας.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1961, Πρεσβύτερος τό 1969 καί Μητροπολίτης Φιλαδελφείας τό 1973. Τό 1990 προήχθη εἰς Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος καί τήν 22αν Ὀκτωβρίου 1991 ἐξελέγη παμψηφεί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.

Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1961-1963 ἐξετέλεσε τήν στρατιωτικήν Του θητείαν.

Διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Πατριαρχίας Αὐτοῦ.

Μετά τήν ἐκλογήν Του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου προσεπάθησε νά ἐνισχύσῃ τήν πανορθόδοξον ἑνότητα καί συνεργασίαν διά τῆς συγκλήσεως κατά καιρούς Συνάξεων τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων καί διά πολλῶν ἐπισκέψεών Του πρός αὐτούς καί προσκλήσεών των εἰς τό Φανάριον. Συνεκάλεσε τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς (Κρήτη, Ἰούνιος 2016). Ἐπίσης προωθεῖ τόν οἰκουμενικόν διάλογον μέ τάς ἄλλας Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί Ὁμολογίας, ἐπισκεπτόμενος τάς ἕδρας αὐτῶν καί συμμετέχων εἰς διαχριστιανικά συνέδρια καί ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις. Ἀκόμη, συνεκάλεσε πολλάκις Συνάξεις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐγένετο δεκτός ὑπό πολλῶν ἀρχηγῶν κρατῶν καί κυβερνήσεων, πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἐπεσκέφθησαν Αὐτόν εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Προσεκλήθη καί ὡμίλησεν εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, τήν UNESCO, τό Forum 2000 τῆς Πράγας, τό Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Forum τοῦ Davos κ.ἄ.

Ἐτιμήθη διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως πολλῶν κρατῶν, ὡς καί διά τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος ὑπό πλείστων Πανεπιστημίων.

Ἀπό τοῦ ἔτους 2004 διηύρυνε τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τῆς προσκλήσεως πρός συμπαρεδρίαν εἰς αὐτήν καί τῶν ἐκτός Τουρκίας Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.

Καθιέρωσε προσκυνήματα καί ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τήν Καππαδοκίαν καί εἰς ἄλλας “ἐσβεσμένας” λυχνίας ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ καί Ἀνατολικῇ Θρᾴκῃ μέ ἀποκορύφωμα τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας μετά παρέλευσιν πολλῶν δεκαετιῶν εἰς τήν ἱστορικήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ (15.8.2010).

Ἐπεσκέφθη τάς περισσοτέρας Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἀνά τήν οἰκουμένην, εὐλογῶν καί ἐνισχύων τό ἐν αὐταῖς ἐπιτελούμενον ποιμαντορικόν ἔργον. Ἐπίσης, ἐπί τῆς ἐποχῆς Του ἱδρύθησαν καί νέαι Ἱ. Μητροπόλεις.

Τῇ πρωτοβουλίᾳ Του ἐκδίδεται ἀπό ἐτῶν ἡ Ἐπετηρίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπανεξεδόθη δέ καί τό ἐπίσημον ὄργανον αὐτοῦ “Ὀρθοδοξία”.

Ἡ μέριμνα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης χρονολογεῖται ἀπό μακροῦ καί συνεχίζεται ἀμείωτος.

Ἐξ ἄλλου, συνεχίζει τό ἀρξάμενον ἐπί τοῦ προκατόχου Του ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, συγκαλῶν Οἰκολογικά Σεμινάρια ἐν Χάλκῃ καί διεθνῆ Συμπόσια ἐν πλῷ.

Τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2021 ἠξιώθη παρά Κυρίου νά ἑορτάσῃ τήν συμπλήρωσιν 30ετίας ὅλης ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ὀνομαστήρια: 11 Ἰουνίου.

 

Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2022

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!