Με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορούμαστε ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), ξεκίνησε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), των προστατευόμενων περιοχών της Ηπείρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι περιοχές NATURA, που ανήκουν (εν όλω ή εν μέρει) στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, δηλαδή ο υγρότοπος των εκβολών (Δέλτα) Καλαμά και η νήσος Πρασούδι, καθώς και τα έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι Καρτέρι. Μέσω της εν λόγω μελέτης, είναι ευκαιρία να τεθούν σαφείς όροι και κανόνες, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, για τις χρήσεις γης και την οικονομική – παραγωγική – επενδυτική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας, μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου.
Επίσης, να οριστούν οι ανθρωπογενείς δράσεις που επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής, καθώς και οι όροι άσκησής τους με γνώμονα την προστασία αυτών των οικοσυστημάτων – με το απαράμιλλο φυσικό κάλος – και των ειδών που φιλοξενούν, αλλά και με την προοπτική να λειτουργήσουν ως πόλοι ήπιας και συμβατής με το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης. Με βάση τα πορίσματα της ΕΠΜ θα εκπονηθούν στη συνέχεια τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα και έργα προστασίας, το κόστος, τα χρονοδιαγράμματα, οι φορείς και οι πηγές χρηματοδότησης.

Αυτή τη στιγμή, ίσως περισσότερο απ΄ ότι ποτέ, οι συγκεκριμένες περιοχές χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση με ευαισθησία στο χαρακτήρα τους, αλλά και με πλήρη συναίσθηση ότι πρόκειται για περιοχές που αποτελούν τοπικό κεφάλαιο. Απαιτείται μια συνολική επαναθεώρηση της ανθρώπινης και παραγωγικής παρουσίας στο χώρο, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
Καλούμε όλους τους φορείς, αλλά και τους ενεργούς πολίτες της περιοχής μας, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. και να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις έως την 31 – 1 – 2023. Ο συνδυασμός «Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης», ο επικεφαλής του οποίου Π. Νταής έχει επισημάνει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, την ανάγκη εκπόνησης της ΕΠΜ, θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και θα διεκδικήσει τεκμηριωμένα την αποδοχή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Όμως, έως την ολοκλήρωση των μελετών και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις άμεσης προστασίας των περιοχών. Παράλληλα με την προστασία, με συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να επιχειρηθεί οργανωμένα και συναινετικά, το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού πλούτου με την κατασκευή βασικών έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση επισκεπτών, που δεν θα κλονίζουν την ισορροπία του τοπίου (π.χ. περιπατητικές διαδρομές) καθώς και με την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης αναγνωρισιμότητας (branding) και ενίσχυσης – δικτύωσης της επιχειρηματικότητας (εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων πληροφόρησης, διαδικτυακή προβολή, οργανωμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, διαφημιστική εκστρατεία κ.α.).

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται με τρόπο απόλυτα συμβατό με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, ο εναλλακτικός τουριστικός πόρος της περιοχής, που αφορά στον φυσιολατρικό – οικολογικό τουρισμό, με στόχο την συγκρότηση πολυθεματικών τουριστικών δικτύων, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση των εισοδημάτων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Η διαφοροποίηση της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος πρέπει να στηρίζεται στην ποικιλία και την ποιότητα των τουριστικών πόρων και την έντονη εναλλαγή του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, κάτι που θα συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής.
Το Υ.Π.ΕΝ. και ο ΟΦΥΠΕΚΑ ξεκίνησαν την προσπάθεια για την οργανωμένη προστασία των προστατευόμενων περιοχών και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαιρετιστεί από όλους. Ο Δήμος θα πρέπει να ακολουθήσει δυναμικά, επιδιώκοντας συνέργειες και ζητώντας την άμεση έναρξη του σχεδιασμού των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και την αξιοποίηση των περιοχών.
Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν και μπορούν να αναζητηθούν στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», καθώς και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΔΕ). Η Δημοτική Αρχή έχει μπροστά της όλο το 2023 για να το προσπαθήσει. Αν το πράξει καλώς. Αν πάλι όχι, ο Συνδυασμός μας δεσμεύεται ότι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών, που αποτελούν ήδη βασικό στοιχείο του προγράμματός μας, θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες που θα έχουμε ως επόμενη Δημοτική Αρχή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!