Ψήφισμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις Συνεδριάσεις της αριθμ. 470/2-2-2024 και αριθμ. 471/9-2-2024, αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το ακόλουθο ψήφισμα, σε συνέχεια του ΑΠ 579/1-2-2024 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίου υπ’ αρ. 577/25-1-2024» και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έλαβε στις Συνεδρίες της αριθμ. 1159/26-1-2024 και αριθμ. 1160/2-2-2024, σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί:

● Η «δεσμία αρμοδιότητα» της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συμμορφώνεται προς τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που δίνονται από την εποπτεύουσα αρχή της και η υποχρέωσή της να προβεί σε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διενεργηθεί απρόσκοπτα η εξεταστική περίοδος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη το αδιάβλητο των εξετάσεων.

● Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα και ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, αδυνατούν να εξασφαλίσουν το αδιάβλητο των εξετάσεων σε όλες τις περιπτώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους φοιτητές μας και την κοινωνία γενικότερα.

● Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων μαθημάτων και εργαστηρίων, τα Πανεπιστήμια αδυνατούν να παρέχουν τα απαραίτητα μέσα, όπως η εγκύκλιος ΑΠ 577/25-1-2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαιτεί (… η Σύγκλητος …. δύναται να λάβει απόφαση … και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διεξαγωγή της αξιολόγησης των φοιτητών με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως αξιολόγησης…). Είναι άμεσα προφανές ότι στην περίπτωση των εργαστηρίων, η εξ αποστάσεως εξέταση καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη. Οι δε διδάσκοντες καλούνται να περατώσουν με ίδια μέσα τις εξετάσεις (κάτι που δεν συνέβαινε στην περίοδο της πανδημίας Covid-19 κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι υποδομές των Πανεπιστημίων), και τα οποία μέσα, εάν υπάρχουν, σε κανένα βαθμό δεν εξασφαλίζουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την ομαλή διεξαγωγή μιας εξέτασης αυτής της μορφής, ειδικά σε ακροατήρια εκατοντάδων εξεταζόμενων
φοιτητών.

● Τα μέλη του Τμήματος, σεβόμενα τις αποφάσεις της Συγκλήτου, επισημαίνουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις προαναφερθείσες δυσκολίες που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων. Ωστόσο, το Τμήμα προχωρά στη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους εξής λόγους:
○ Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές μας, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στη λήψη του Διπλώματος και θέλουν εντίμως να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η απώλεια της εξεταστικής περιόδου δεν μπορεί να αναπληρωθεί ουσιαστικά.
○ Οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τα μέλη του Τμήματος από τις νομικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην περίπτωση μη διεξαγωγής των εξετάσεων.

● Πιστεύουμε ότι με τα παραπάνω αναφερθέντα:

○ Αιτιολογούμε την αρνητική θέση του Τμήματος στη σχετική ψηφοφορία της Συγκλήτου.
○ Αιτούμεθα από τη Σύγκλητο να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος να διασφαλίζει ότι οι εξ αποστάσεως εξετάσεις διεξάγονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και απειλής της δημόσιας υγείας.

● Ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καθιστούμε σαφές ότι υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, το οποίο και υπηρετούμε αδιάλειπτα, και δηλώνουμε τη διαφωνία μας με την οδηγία του Υπουργείου, η οποία ακυρώνει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

● Στον διάλογο που έχει ξεκινήσει για την ίδρυση μη-κρατικών Πανεπιστημίων, δηλώνουμε τη σταθερή προσήλωσή μας στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Θεωρούμε επείγουσα προτεραιότητα την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων από την κυβέρνηση για τη βιωσιμότητα του δημόσιου Πανεπιστημίου στη χώρα μας και ειδικά των περιφερειακών ιδρυμάτων, στα οποία έχει πληγεί δυσανάλογα, από τη μακροχρόνια υποχρηματοδότηση, η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, των ερευνητικών και διδακτικών υποδομών. Η ίδρυση μη-κρατικών Πανεπιστημίων όχι μόνο δεν αποτελεί απάντηση στα
προαναφερθέντα προβλήματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην όξυνση τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!