Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), αναζητά ένα άτομο για την πλήρωση μίας (1) θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου και έδρα τα Ιωάννινα.
Απαιτούμενα Προσόντα
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να διαθέτουν:
· Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή/και γεωπονικές επιστήμες ή/και κοινωνικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
· Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο C2)
· Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, ή/και στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ ή/και στην μεταφορά τεχνολογίας ή/και στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και στην υποστήριξη ερευνητικών φορέων ή/και Πανεπιστημίων
· Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
· Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
· Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
· Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών
Επιθυμητά προσόντα
· Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
· Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές επιστήμες ή διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
· Γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
· Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε νεοφυή επιχείρηση ως ιδρυτής ή συνιδρυτής ή μέλος της ομάδας διοίκησης
· Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην προσέγγιση ή/και τη διαχείριση πελατολογίου
· Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης και διπλωμάτων ξένων γλωσσών
3. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:
Α. η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και
Β. η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται)
Σε περίπτωση που πληρείται η:
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, ή/και στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ ή/και στην μεταφορά τεχνολογίας ή/και στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και στην υποστήριξη ερευνητικών φορέων ή/και Πανεπιστημίων
– Γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
– Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε νεοφυή επιχείρηση ως ιδρυτής ή συνιδρυτής ή μέλος της ομάδας διοίκησης
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην προσέγγιση ή/και τη διαχείριση πελατολογίου
να δοθεί αναλυτική περιγραφή αυτών στο cover letter.
4. Οι υποψηφιότητες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ χρειάζεται να επισυνάψουν:
Α. Πίνακας προτάσεων έργων στις οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στη συγγραφή με τη μορφή: Τίτλος | Έτος | Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΕΔΚ, Η2020, άλλο) | Αποτέλεσμα (Χρηματοδοτήθηκε ή όχι).
Β. Πίνακας προτάσεων έργων στις οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση με τη μορφή: Τίτλος | Έτος | Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΕΔΚ, Η2020, άλλο) | Αποτέλεσμα (Χρηματοδοτήθηκε ή όχι).
5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας (https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias) που να τεκμηριώνουν την εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
6. Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.12)
7. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
8. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο:praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται (ION_APR_2024).
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κα Α. Ρίζου στο 2103607690 ή μέσω email στο rizou@praxinetwork.gr ή να δείτε όλο ο κείμενο της πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος εδώ ή την ανάρτηση της θέσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 23/5/2024στις 17.00 μ.μ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!