Εγκρίθηκε νέο μικρό υδροηλεκτρικό στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών έλαβε το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ΜΥΗΣ ΖΙΤΣΑ» Ισχύος 9,63 Mw στον Π. Καλαμά και στη θέση «Μελίσσι – Νερόμυλος Αχιλλέα – Θεογέφυρο» των Δημοτικών Ενοτήτων Ζίτσας του Δ. Ζίτσας και Άνω Καλαμά του Δ. Πωγωνίου, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΘΥΑΜΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) «ΜΥΗΣ ΖΙΤΣΑ» θα κατασκευαστεί επι του π. Καλαμά και χωροθετείται στη θέση μεταξύ Μελισσιού / Νερόμυλου Αχιλλέα / Θεογέφυρου η οποία ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Ζίτσας, του Δήμου Ζίτσας , της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το προτεινόμενο έργο είναι ΜΥΗΕ συνεχούς ροής (run-of-river), με περιορισμένο ταμιευτήρα εντός της κοίτης, το οποίο θα εκμεταλλεύεται την υδραυλική πτώση 70.50 m περίπου σε ένα μήκος κοίτης 1150m, που δημιουργείται στον π. Καλαμά, μέσω υδροληψίας – αγωγού – στροβίλων. Το συνολικό μήκος αγωγού προσαγωγής ανέρχεται στα 1475.00 m περίπου.
Η αναμενόμενη Ετήσια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας του «ΜΥΗΣ ΖΙΤΣΑ» θα ανέρχεται στις 34.67 GWh περίπου.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου, στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

Χαμηλό υπερπηδητό φράγμα βαρύτητας, το οποίο θα κατασκευαστεί εγκάρσια στην κοίτη επί του ρου του ποταμού Καλαμά σε υψόμετρο κοίτης + 290.00 m περίπου, με υψόμετρο στέψεως στο υψόμετρο + 298.00 m. Το μέγιστο ύψος του φράγματος θα ανέρχεται στα 8.00 m περίπου από την κοίτη. Το καθαρό μήκος του υπερχειλιστή θα ανέρχεται σε 29.50 m περίπου. Στο σώμα του φράγματος στο αριστερό αντέρεισμα, τοποθετείται διάταξη διώρυγας έκπλυσης φερτών με δύο (2) τοξωτά θυροφράγματα, διαστάσεων (Π x Υ) 3.00 m x 4.00 m.

Τεχνικό έργο πλευρικής υδροληψίας. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στο αριστερό κατά τη ροή αντέρεισμα του ποταμού και ανάντη του φράγματος.

Εξαμμωτής (με δύο θαλάμους καθίζησης), ο οποίος θα κατασκευαστεί παραπλεύρως (στην αριστερή κατά τη ροή πλευρά) του φράγματος, μέσω του οποίου οι παροχές θα οδηγηθούν στη δεξαμενή φόρτισης και προς το σύστημα προσαγωγής.

Κλίμακα διόδου ιχθύων (Ιχθυόδρομος), με ακολουθία εν σειρά βαθμιδωμένων δεξαμενών για την ελευθεροεπικοινωνία των ιχθυοπληθυσμών ανάντη και κατάντη του φράγματος. Αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δεξιό κατά τη ροή αντέρεισμα του ποταμού.

Σύστημα Προσαγωγής του Νερού, στις μονάδες του Σταθμού Παραγωγής, συνολικού μήκους 1475.00 m. Συνοπτικά το Σύστημα Προσαγωγής θα αποτελείται από α) την Υδραυλική Σήραγγα Κυκλικής Διατομής μήκους 1275 m, β) την Δεξαμενή Συλλογής Νερού (κατακόρυφο φρέαρ) και γ) τον Αγωγό Προσαγωγής GRP Ø2800 και μήκους ≈ 200 m.

Κτίριο Σταθμού Παραγωγής (ΥΗΣ), το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο αριστερό κατά τη ροή του ποταμού αντέρεισμα, με υψόμετρο εισόδου σταθμού +227.50.
Εντός του κτιρίου του σταθμού, προβλέπεται η εγκατάσταση τριών (3) Μονάδων με στροβίλους τύπου Francis, οριζοντίου άξονα και ισχύος: οι δύο (2) πρώτες 4,50 MW και η τρίτη 1,70 MW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα ανέρχεται σε 9.63 MW.

Υπαίθριος Χώρος Μετασχηματιστών, περιφραγμένος, παραπλέυρως του (ΥΗΣ).

Δίκτυο Διασύνδεσης. Ο ΥΗΣ θα συνδεθεί με αποκλειστική γραμμή Μ.Τ. στον Υποσταθμό 150/33KV «Κασιδιάρη» ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης των γειτονικών Αιολικών Σταθμών «Κασιδιάρης Ι, ΙΙ», με την επέκταση κατά μιας (1ας) πύλης Μ/Σ 33/150kV. Η εν λόγω πύλη Μ/Σ θα κατασκευαστεί σε όμορο οικόπεδο του υφιστάμενου Υ/Σ 33/150kV «Κασιδιάρης». Το συνολικό μήκος της γραμμής Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα ανέρχεται σε ≈ 13.90 km.

Μικρή Λεκάνη Κατάκλυσης. Η δημιουργούμενη μικρή λεκάνη κατάκλυσης, είναι εμβαδού 12.00 στρ. περίπου και όγκος της ανέρχεται στα 10540.00 m3 περίπου.

 

 

 

*φωτογραφία αρχείου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!