Σε δύο θετικές και μια αρνητική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για ενεργειακά έργα προχώρησε στη  συνεδρίαση της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

Αρνητική γνωμοδότηση για το ΥΗΕ Αυλακίου

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για το Υδροηλεκτρικό έργο «Αυλακίου», ισχύος 83,60 MW  επί του ποταμού Αχελώου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Γοργόλης κατά την συζήτηση του θέματος ανέφερε ότι η Επιτροπή έλαβε πολλά υπομνήματα απόψεων από Φορείς που ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη της κοιλάδας του Αχελώου και απαντήσεις από τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Ανέφερε ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική καθώς εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν κατακλύσεις των οριοθετημένων οικισμών Μεσόπυργος, Παλαιόµυλος, Λαµπίριον, Αγ. Γεώργιος και Βρυσούλα, ΠΕ Άρτης καθώς και τμήμα των µη οριοθετηµένων οικισµών ∆ίλοφο, Πέρδικα και Πύργος, ΠΕ Άρτης. Τέλος κατέληξε πως θα έπρεπε το φράγμα να έχει μικρότερο ύψος γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την µείωση του εμβαδού του ταμιευτήρα κατάκλισης µε αποτέλεσµα την µη κατάκλιση κτισµάτων και τµηµάτων οριοθετηµένων οικισµών στις γύρω περιοχές.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δ. Βαρέλης, Φ. Φώτης, Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Θ. Κορωναίος, Γ. Ζάψας, Κων. Ζέκα- Πάσχου, οι οποίοι επίσης ήταν αρνητικοί για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Ειδικότερα ο κ. Ψαθάς  στην αναλυτική  του τοποθέτηση εξήγησε  ότι  το έργο θα προκαλέσει  τεράστιες επιπτώσεις καθώς αυτό θα κατασκευαστεί σε περιοχή NATURA, επισημαίνοντας ότι κατακλύζονται οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, τα 2/3 του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων με δυναμικότητα άνω των 5.000 ζώων, ένας αρχαιολογικός χώρος, καταστρέφεται ο δρόμος Μεσόπυργος – Μηλιανά ο οποίος κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια με ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλα έργα υποδομών. Επιπρόσθετα  σε απόσταση 3.000 μέτρων υπάρχει και άλλο φράγμα  της ίδιας εταιρίας, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2014)η συγκεκριμένη περιοχή είναι κορεσμένη σε φράγματα και δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση.

Θετικές γνωμοδοτήσεις για Φ/Β- Μικρό Υδροηλεκτρικό Μικροσπηλιάς

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή για το έργο κατασκευής «Φ/Β Σταθμού, ισχύος 15.5 MW , στη θέση «Τζούμτζα», Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, καθώς στην Μελέτη του έργου αυτού περιλαμβάνεται για την σύνδεση του φωτοβολταϊκου πάρκου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνοδό έργο και συγκεκριμένα κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης από Μέση σε Υψηλή Τάση.

Με πολλούς και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους σχετικούς, μεταξύ των άλλων, με τη διασφάλιση της υδροδότησης του οικισμού της Μικροσπηλιάς, την διαφύλαξη υφιστάμενης υδρομάστευσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που θα υλοποιηθεί το έργο, ήταν θετική η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιάς, ισχύος 483 Kw, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Μικροσπηλιάς, της Δ. Ε. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

Επίσης η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις παρακάτω Μ.Π.Ε.:

  • «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΔΕΜΕΝΟ» της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Δ. Ζηρού.
  •  «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΖΟΥΜΑΡΙ» της Τ.Κ. Γοργόμυλου, Δ. Ζηρού.
  •  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 9.000 σε 32.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας.
  •  «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 22.780 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μίσδρας» Αναδασμού Τ.Κ. Κατσικάς, Δήμου Ιωαννιτών.
  •  «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!