Κύριε Διοικητά,

Μέλη του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι., μετά και την συνέλευση των Νοσηλευτών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Νοσοκομείου μας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η νέα Νομολογία για τα καθηκοντολόγια των Νοσηλευτών και των Βοηθών Νοσηλευτών, η οποία ετέθη σε ισχύ από τις 8 Αυγούστου και εξής, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί,  λόγω της αδυναμίας  εφαρμογής του άρθρου 34 του νέου καθηκοντολογίου των βοηθών νοσηλευτών το οποίο αναφέρει ότι: «Επίσης, η εκτέλεση οποιασδήποτε νοσηλευτικής πράξης που ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο Βοηθός του Νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει»  αφού έρχεται σε αντίθεση με έτερο άρθρο που σημειώνει  «Σκοπός του Βοηθού Νοσηλευτή, είναι η παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, υπό την επίβλεψη των Νοσηλευτών και γενικά, την υποστήριξη των Νοσηλευτών στο έργο τους» και σχετίζεται με το άρθρο 15 του καθηκοντολογίου των νοσηλευτών.

Η εφαρμογή του νέου καθηκοντολογίου, αναφορικά με την πραγματικότητα του ΠΓΝΙ, οδηγεί στον άμεσο παροπλισμό 327 ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών, από την αυτόνομη, αυτόβουλη και υπεύθυνη εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων και την ίδια στιγμή την μετάθεση της ευθύνης για τις πράξεις τους στους αναθέτοντες νοσηλευτές, οι οποίοι μετά από υποκειμενική αξιολόγηση της επάρκειας του Βοηθού Νοσηλευτή, μπορούν να εκχωρήσουν από καμία έως κάθε αυτόνομη νοσηλευτική πράξη, αρκεί να αναλάβουν την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη για τις επιπτώσεις των πράξεων τις οποίες αναθέτουν.

Είναι εύκολα κατανοητό ότι μετά από πολλά χρόνια ισότιμης συνεργασίας (με μισθολογική αδικία για τους ΔΕ) καθίσταται μια οργανική, ουσιαστική αλλαγή στους ρόλους των νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που καθιστά την συνεργασία αδύνατη, καθώς οι ΔΕ καθίστανται άβουλοι και ανεύθυνοι για τις τυχόν νοσηλευτικές πράξεις που θα εκτελέσουν,  οι δε ΠΕ, ΤΕ αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πράξεις άλλων.

 Επιπλέον η προσαρμογή του καθηκοντολογίου στην πραγματικότητα του Π.Γ.Ν.Ι. το οποίο στηρίζεται στην εργασία 460 ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτών (μόνιμων και συμβασιούχων)  και στην εργασία 327 ΔΕ νοσηλευτών δηλ. αθροιστικά σε 787 νοσηλευτές ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ όταν ο ισχύον οργανισμός  του 2012 προβλέπει 815 θέσεις νοσηλευτών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ, ενώ η ψηφισμένη το 2019 από το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. πρόταση αναθεώρησης του οργανισμού μετά την προσθήκη των 85 κλινών του 4ου κτιρίου, 930 θέσεις ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ και οι ταυτόχρονες ανάγκες κάλυψης covid και noncovid περιστατικών, η στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου, η ύπαρξη των ελάχιστων δυνατών εφεδρειών για αντικατάσταση  αυτών  που νοσούν ανεβάζει τις απαιτήσεις σε μεγαλύτερο ακόμη αριθμό.

Κατά συνέπεια με αυτά τα δεδομένα στελέχωσης το καλύτερο δυνατό σενάριο εφαρμογής του καθηκοντολογίου ακόμα κι αν ενισχυθεί με το προσωπικό των 56 νοσηλευτών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ το οποίο έχει κατανεμηθεί στο Π.Γ.Ν.Ι. από την τρέχουσα προκήρυξη, θα είναι η ύπαρξη 1 ΠΕ,ΤΕ και 1 ΔΕ σε κάθε βάρδια σε μέρος των τμημάτων του Π.Γ.Ν.Ι., δηλ. 1 Νοσηλευτής +1 Βοηθός χωρίς αυτοτελή ρόλο σε κάθε βάρδια στις κλινικές, δηλ. πρακτικά μονοβάρδια νοσηλευτών, καθ΄ότι αποκλειστικά και μόνο, ο κατά τον νέο νόμο, Νοσηλευτής ΠΕ,ΤΕ θα έχει την πλήρη ευθύνη για την διεκπεραίωση της νοσηλείας αλλά και για κάθε συμβάν στην κλινική.

Ακόμα όμως και αυτό το σενάριο το οποίο είναι  επικίνδυνο για νοσηλευτές και ασθενείς για να εφαρμοστεί απαιτείται η αναδιοργάνωση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού του Π.Γ.Ν.Ι., ακόμη και εκείνων που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στις διάφορες μονάδες και κλινικές του Π.Γ.Ν.Ι. για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πράγμα απαράδεκτο και επικίνδυνο.

 Επιπλέον επειδή στο Π.Γ.Ν.Ι. ασκούν ειδικότητα νοσηλευτικής 70 ειδικευόμενοι νοσηλευτές οι οποίοι σε όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της πανδημίας εργάστηκαν αναλαμβάνοντας πλήρη καθήκοντα κάλυψης βαρδιών, με το νέο καθηκοντολόγιο αποκλείονται από την συμμετοχή στην κατάρτιση προγράμματος καθώς το άρθρο 16 του καθηκοντολογίου των νοσηλευτών: «Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολώννοσηλευτικής.» δεν προβλέπει την ανάθεση καθηκόντων σε ειδικευόμενους νοσηλευτές, άρα δεν τους θεωρεί ούτε καν βοηθητικό προσωπικό του νοσηλευτή και ορθώς  κατά την γνώμη μας.

  Το υπάρχον προσωπικό νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ συνεργάστηκε ως ισότιμο προσωπικό,  στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες όπως αυτές της πανδημίας, δίνοντας πραγματικές εξετάσεις επάρκειας. Επίσης το υπάρχων προσωπικό έχει στερηθεί πολλών ημερών αδείας λόγω υποστελέχωσης και έχει αθροίσει μεγάλη κόπωση.

Επειδή εδώ και 1 μήνα από την ισχύ των δύο ΦΕΚ των καθηκοντολογίων δεν υπάρχει καμία θέση ή πράξη εκ μέρους της Διοίκησης και της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης για την εφαρμογή ή μη των νέων καθηκοντολογίων, οι βάρδιες σε κλινικές καταρτίζονται χωρίς νοσηλευτή ΠΕ,ΤΕ σε κάποιες βάρδιες και επειδή το αίσθημα προσβολής και αδικίας στους ΔΕ αυξάνεται όπως αυξάνεται και  το άγχος απόδοσης ευθυνών σε ΠΕ,ΤΕ για πράξεις τις οποίες ποτέ δεν έχουν αναθέσει μέχρι στιγμής σε συναδέλφους ΔΕ.

Επειδή η κρίση της επάρκειας του κάθε Βοηθού επαφίεται στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε Νοσηλευτή οπότε το εύρος των επιλογών ορίζεται από το ένα άκρο το οποίο είναι ο πλήρης παροπλισμός του Βοηθού έως το άλλο άκρο που είναι η εκ των προτέρων σε κάθε βάρδια ανάθεση κάθε πιθανής νοσηλευτικής πράξης που μπορεί να καταστεί αναγκαία και κάθε επιλογή σε αυτό το εύρος επιλογών, δοθέντος ότι κάθε Νοσηλευτής μπορεί να έχει διαφορετική κρίση για την επάρκεια του ίδιου Βοηθού οδηγεί σε πλήρως αντιεπιστημονική, βαθιά υποκειμενική και αυθαίρετη παροχή επείγουσας νοσηλευτικής φροντίδας με κινδύνους για την υγεία του ασθενούς και για τις νομικές επιπτώσεις στον νοσηλευτή,

σας καλούμε

 

να ανακαλέσετε την εφαρμογή των καθηκοντολογίων για να μην χειροτερέψει η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της λειτουργίας του 2ου μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας για ότι συμβεί στο διάστημα που ο νόμος είναι σε ισχύ αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να εφαρμοστεί.

Εμείς ως Σύλλογος απαντάμε με συλλογικές κινητοποιήσεις με απαρχή την 2ωρη στάση εργασίας 13.00 έως 15.00 την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, ζητώντας να ανακληθούν οι αποφάσεις για τα καθηκοντολόγια.

Θέση και πρόταση μας είναι η να ανακληθεί η Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των Βοηθών Νοσηλευτών που διατηρεί την αδικία σε βάρος τους, διαιωνίζει τη πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας εκατοντάδων νοσηλευτικών τμημάτων πανελλαδικά.Να καθιερωθεί ΜΙΑ ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού, με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, και ένταξη, με μεταβατικές διαδικασίες, των ΤΕ και ΔΕ συναδέλφων.

Για τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι.

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Γεώργιος Φλούδας

Ο Γραμματέας

 

 

 

 

Φωτίου Άρης

   

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!