Παρατείνεται μέχρι το τέλος Αυγούστου η προθεσμία πλήρωσης οργανικής θέσης, δικηγόρου, από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1608) η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια: Η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, που συστάθηκαν με την υπ. αρ. 38848/2020 κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 1608) ολοκληρώνεται έως τις 31-08-2021 και η σχετική ενημέρωση προς τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 30-09-2021.

Παλαιότερη απόφαση αναφέρει ότι το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):

α. την εγγραφή των υπόχρεων,

β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,

γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις, (ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας,

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων, και

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!