Πειραματική αλιεία θα διενεργήσει έως και τις 10 Αυγούστου στις δυτικές ακτές της Πρέβεζας και τον Αμβρακικό Κόλπο το σκάφος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2022-2023.
Στόχος είναι να ληφθούν δείγματα από τον ιχθυοπληθυσμό προκειμένου με σκοπό την ακριβή μέτρηση του μήκους και βάρους κάθε ατόμου και τον προσδιορισμό του φύλου, της ωριμότητας και της ηλικίες ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή βιολογικών μεταβλητών σχέσεων για το κάθε είδος και το απόθεμά του.
Επίσης η καταγραφή του όγκου (σε αριθμό και βάρος ή μήκος) των αλιευμάτων που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία, η καταγραφή και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας στους βιολογικούς πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς και η συλλογή δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών.
Ο συνολικός αριθμός των σύρσεων σε Αμβρακικό και Ιόνιο δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ, ενώ αλίευμα των δειγματοληψιών και το σχετικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανάγκη των ερευνών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και θα περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη για το σκοπό αυτό ποσότητα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!