Στην έγκριση της μελέτης των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας” προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή.Το έργο, συνολικού προυπολογισμού 380.000,00 ευρώ , συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής , θα δημιουργηθεί στον χώρο της ΒΙΠΕ και θα αποτελέσει τον κεντρικό οργανωμένο χώρο του Δήμου για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία ή και ανακύκλωση.
Πρόκειται ουσιαστικά για χώρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού (όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια κλπ) έως ότου αυτά υποβληθούν σε εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησής τους.Στις εργασίες εντάσσονται η διαμόρφωση του χώρου, τα έργα υποδομής , οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις, η διαχείριση ομβρίων, έργα οδοποιϊας, φύτευση, άρδευση κλπ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!