Προχωρά επένδυση για νέο φωτοβολταϊκό στα Ιωάννινα μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών (ΑΕΠΟ) που αφορούν στο έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης Ισχύος 26,42mw στη Θέση Ζωοδόχος της ∆.Ε Πασσαρώνος του ∆ήμου Ζίτσας της Π.Ε Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Φορέας του έργου είναι η ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Περιγραφή του έργου

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστηµένης ισχύος 26,42MW στη θέση Ζωοδόχος, της ∆.Ε Πασσαρώνος, του ∆ήµου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τα συνοδά του έργα διασύνδεσης.

Η ισχύς της εγκατάστασης του Φ/Β Σταθµού (που αποτελείται από ∆ύο (2) υποµονάδες/τµήµατα, θα ανέρχεται στα 26,41 ΜWp.

Ο προτεινόµενος χώρος εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου αναπτύσσεται σε µη δασικές εκτάσεις του ∆ήµου Ζίτσας της Ιωαννίνων. Το συνολικό εμβαδό των πολυγώνων εγκατάστασης ανέρχεται σε 259,25στρ.

Η συνολική επιφάνεια επέμβασης του έργου ανέρχεται σε 261,60στρ.

O φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από ένα συνεργαζόµενο σύνολο φωτοβολταϊκών συστοιχιών που τροφοδοτούν διατάξεις αντιστροφέων DC/AC. Τα πλαίσια θα συνδέονται σε σειρά µεταξύ τους ώστε να συγκροτούν στοιχειοσειρές (κλάδους). Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στις συστοιχίες θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε οι στοιχειοσειρές να αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πλαίσια µε την ίδια ισχύ ώστε να περιορίζονται οι απώλειες λόγω ανοµοιοµορφίας (mismatch). Τα Φ/Β πλαίσια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τύπου µονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Ο ακριβής τύπος, κατασκευαστής και αριθµός των Φ/Β πλαισίων θα επιλεγεί κατά την ωρίµανση του έργου ανάλογα και µε τα τεχνικά και εµπορικά χαρακτηριστικά τους. Στα πλαίσια του αρχικού σχεδιασµού λαµβάνουµε ενδεικτικά Φ/Β πλαίσιο τύπου JKM580M-7RL4-TV του οίκου Jinko Solar ονοµαστικής ισχύος 580Wp. Έτσι, στο αρχικό αυτό σχεδιασµό, για την κάλυψη της ονοµαστικής ισχύος του Φ/Β Σταθµού θα απαιτούνται περίπου 45.549 Φ/Β πλαίσια (δηλαδή 31.131, και 14.418 αντίστοιχα για κάθε µία εκ των υποµονάδων).

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού που απαιτούνται για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθµού είναι τα κάτωθι:

  • ∆ιαµόρφωση χώρου.
  • Εγκατάσταση µεταλλικών βάσεων στήριξης.
  • Έδραση οικίσκων και Υποσταθµών ΜΤ µε κατάλληλες βάσεις από σκυρόδεµα.
  • Έργα διέλευσης προς τις θέσεις εγκατάστασης.
  • Περίφραξη υποµονάδων Φ/Β Σταθµού
  • ∆ίκτυο απορροής όµβριων υδάτων.
  • Εκσκαφές χανδάκων καλωδίων.

Η πρόταση της εταιρείας για τη διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού σταθµού είναι ο σταθμός να συνδεθεί στο νέο υποσταθμό που θα ανεγερθεί για τις ανάγκες σύνδεσης µε το ΕΣΜΗΕ του Φωτοβολταϊκού σταθµού «ΛΑΨΙΣΤΑ».

O νέος Υποσταθμός 150/33kV θα επιδιωχθεί να κατασκευαστεί σε κατάλληλο χωράφι κάτω από τη ζώνη όδευση της υφιστάμενης γραµµής 150kV, τύπου Ε, «∆ολιανά – Ιωάννινα Ι», µε µερική αναβάθμιση της γραµµής εάν κριθεί απαραίτητο. Η θέση του Υ/Σ είναι ενδεικτική/ προτεινόμενη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!