Μετά την ματαίωση της κατά την 23.01.2024 συνεδρίασης του ΔΣ, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 25/19.01.2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ, 29.01.2024 και ώρα 13:00 στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθούν:

Πίνακας θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου

 1. Ανάκληση των αποφάσεων της 7/28-12-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου λόγω μη νόμιμης συγκρότησης-σύνθεσής του. ( Σχετ. το υπ.αριθμ.:3071/18-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας).
 2. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε.Δ Ηπείρου.
 3. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2024 της Π.Ε.Δ Ηπείρου και έγκριση του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση της ευθύνης από τους Δήμους της αποκομιδής των απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (άρθρο 41 του Ν. 5056/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων.
 6. Λήψη απόφασης επί των διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας» και ΜΙS 5068870 – MIS 6001967.
 7. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) για τα Πακέτα Εργασίας WP 3 & WP5 με τίτλο «Καταγραφές, Διαδρομές, Σχέδια δράσης, υπηρεσίες υποστήριξης και δικτύωσης» και WP 4 «Προμήθειες και εφαρμογές πληροφορικής» (ΤΜΗΜΑ 1) της πράξης με ακρωνύμιο PORTOLANES (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5003841), (Interreg V-A) EL-IT (2014-2020).
 8. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) για τα Πακέτα Εργασίας WP 3 & WP5 με τίτλο «Καταγραφές, Διαδρομές, Σχέδια δράσης, υπηρεσίες υποστήριξης και δικτύωσης» και WP 4 «Προμήθειες και εφαρμογές πληροφορικής» (ΤΜΗΜΑ 2) της πράξης με ακρωνύμιο PORTOLANES (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5003841), (Interreg V-A) EL-IT (2014-2020).
 9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) για την 1η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ της πράξης με ακρωνύμιο PORTOLANES (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5003841), (Interreg V-A) EL-IT (2014-2020).
 10. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού που στη συνέχεια θα παραχωρηθεί δωρεάν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Π.Γ.Ν.Ι.
 12. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του γραφείου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Θεσπρωτία για το έτος 2024.
 13. Έγκριση ανανέωσης εγγραφής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά εκδόσεις, κ.λπ. για το έτος 2024.
 14. Ολοκλήρωση των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ και ΠΕΔ Ηπείρου για την ωρίμανση έργων υποδομής (Αίτημα του 1/3 των μελών του ΔΣ).
 15. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της ΠΕΔ Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση για την Ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού στο Καλπάκι» (Αίτημα του 1/3 των μελών του ΔΣ)
 16. Σχετικά με αιτήματα φορέων και Δήμων.
 17. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!