Μετά την ματαίωση των κατά την 23.01.2024 και 29.01.2024 συνεδριάσεων  του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ύστερα από τις με αρ. πρωτ. 25/19.01.2023 και 28/23.01.2024 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02.02.2024 και ώρα 13:00 στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!