Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου Βαριάδων».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 113.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 91.129,03 ευρώ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 9 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 15 Απριλίου 2024.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή ενός τεχνικού (κιβωτοειδής οχετός), διαστάσεων 3,00Χ2,00 στην Τ.Κ. Βαργιάδων Δ.Ε.Λάκκας Σουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 3,00Χ2,00 μ. στην θέση που έχει επιλεγεί και σύμφωνα το πλάτος του καταστρώματος της οδού (5,00 μ.), το φυσικό έδαφος και την μηκοτομή της υφιστάμενης οδού, το συνολικότου μήκος του υπολογίζεται στα 13.00μ.

Μαζί με τους πτερυγότοιχους στα 20,50(3,75 μ. στην είσοδο-έξοδο) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια κιβωτοειδών οχετών της Εγνατίας Οδού.

Θα γίνει επίσης βελτίωση της βατότητας της υφιστάμενης οδού με μία στρώση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους σε μήκος 3300 μ. περίπου σε πλάτος 3,00 μ..

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!