Το “πράσινο φως” για τη δημοπράτηση του έργου “Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στον Δήμο Πρέβεζας” έδωσε ο Δήμος Πρέβεζας. Το έργο χρηματοδο-τείται από το Πράσινο Ταμείο με ποσό 49.600,00 ευρώ και σκοπό έχει να καθορίσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοι-νόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των ο-δεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ. Ο ανάδοχος του έργου θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, θα επικαιροποιήσει ή θα εκπονήσει μελέτες και στη συνέχεια θα υποβάλλει την τεχνική έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και τις υπόλοιπες χρήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!