Σημαντικό θέμα που αφορά την οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών αποτελεί το Τέλος Ταφής των Στερεών Αποβλήτων του Ν. 4819/2021. Πρόκειται για μέτρο που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, για τη διαχείριση των οποίων αρμόδιοι είναι οι Δήμοι και οι διαδημοτικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α).

To Τέλος Ταφής καταβάλλεται από τους Φο.Δ.Σ.Α (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) σε ειδικό λογαριασμό του Ε.Ο.ΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης). Για την καταβολή του, όμως, οι Φο.Δ.Σ.Α. εισπράττουν τα αντίστοιχα ποσά από τους Δήμους, δεδομένου ότι το κόστος υγειονομικής ταφής βαρύνει εξ ολοκλήρου τους Δήμους. Οι Δήμοι, δε, με τη σειρά τους μετακυλούν το σχετικό κόστος ως επί το πλείστον στα νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, το οποίο εισπράττεται με την πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι θα υπάρξουν επιπτώσεις στους πολίτες από την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ιδίως για τα νοικοκυριά των περιοχών της Χώρας που δεν διαθέτουν υποδομές επεξεργασίας στερεών απόβλητων, και στις οποίες οι ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή είναι πολύ μεγάλες. 

Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο μόνο πέντε (5) Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων/Βιοαποβλήτων, καλύπτοντας μόνο το 15% των αναγκών της Χώρας.

Στην Ήπειρο λόγω του ότι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων είναι ήδη σε λειτουργία από το 2018, η ταφή των στερεών αποβλήτων είναι σε πολύ ποσοστό.

 

Προτάσεις για την δίκαιη εφαρμογή του μέτρου.

α) Ενίσχυση, με νομοθετικά μέτρα της εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ιδίως με την αύξηση, σε επίπεδο Δήμων, των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, που δύναται να συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση του ποσοστού των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

β) μείωση κατά 30% του ύψους του τέλους ταφής για τους Φ.ο.Δ.Σ.Α., για τα Έργα των οποίων έχουν ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (ήτοι, από τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ), 

γ) μείωση κατά 70% του ύψους του τέλους ταφής για τους Φ.ο.Δ.Σ.Α., για τα Έργα των οποίων έχουν ήδη συμβασιοποηθεί.

 

Το τέλος ταφής όπως αναφέρετε έχει ως στόχο τη μείωση των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, κάτι που θα λύσει περιβαλλοντικά προβλήματα και θα εναρμονιστούν όλοι με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

 

Οι προτάσεις για την δίκαιη εφαρμογή του μέτρου σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα στήριξης  που αποφάσισε η Κυβέρνηση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση είναι μεγάλη ανάσα για τους πολίτες κάτι που θα μειώσει και το κόστος του Τέλους Ταφής των στερεών αποβλήτων.

 

   Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

  π. Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Νομού Ιωαννίνων

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!