Στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα” προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, ανέρχεται στο ποσό των 1.491.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.850.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 14/06/2022. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 20/06/2022. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!