Ερώτηση στη Βουλή είχε κατατεθεί από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2097/04-12-2023 σχετικά με το θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας» Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου το έργο οδηγήθηκε…στα αζήτητα.

Η ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης Την κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωθήκαμε, σφόδρα ενοχλημένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της Πρέβεζας στο άκουσμα ότι αμφίβολη καθίσταται η ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο ΓΕΛ του Δήμου Πρέβεζας. Το εν λόγω συμπέρασμα δύναται να θεωρηθεί ότι προκύπτει εκ του δεδομένου ότι δύο έτη κατόπιν της δημοπράτησης του έργου όχι μόνο δε ξεκίνησε η υλοποίηση των εργασιών, αλλά ούτε καν έχει συμβασιοποιηθεί. Όπως λέγεται, το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και στόχευε στην απομείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του συγκεκριμένου Κλειστού Γυμναστηρίου, βάσει Βιοκλιματικού σχεδιασμού (αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και κτηρίου), με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά σχετικά με το «τι μέλει γενέσθαι» του δημοπρατηθέντος έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο ΓΕΛ του Δήμου Πρέβεζας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Και η απάντηση του Υπουργείου

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2097/4.12.2023 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5029524» εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Απόφαση Ένταξης υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6506-3.7.2019 (ΑΔΑ: 610Ψ465ΧΙ8-ΜΥ7).

Για το Υποέργο α/α: 1 – Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1663/14.2.2021 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης.

Ο διαγωνισμός για το ανωτέρω έργο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 8.3.2021.

Λόγω ζητημάτων που άπτονται της διαγωνιστικής διαδικασίας, η κατακύρωση του διαγωνισμού επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 36370/27.7.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις 19.9.2023 επανυποβλήθηκε αίτημα προέγκρισης σύμβασης μέσω ΟΠΣ στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, αλλά σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 38246/25.4.2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ σχετικά με τη διαδικασία κλεισίματος των προγραμμάτων για την ΠΠ 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

· το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2023 όπου και ολοκληρώνεται η Προγραμματική Περίοδος 2014-20 δεν επαρκεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης και

· τη μη επιλεξιμότητα της αντίστοιχης δράσης στο πρόγραμμα ΠΕΚΑ για την ΠΠ 2021-2027, που αποκλείει τη δυνατότητα τμηματοποίησης ή μεταφοράς της πράξης σε αυτήν,

 

η ΕΥΔ δεν είχε τη δυνατότητα και δεν προχώρησε στην εξέταση και διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!