Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 πραγματοποιείται στο Μέτσοβο η 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) με ώρα έναρξης τις 12:00.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
4. Εισαγωγικές ομιλίες

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027
1. Ενημέρωση για την πρόοδο – ολοκλήρωση του Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020
2. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
3. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων – Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων
4. Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις & έργα στρατηγικής σημασίας
– Παρουσίαση ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας
5. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Προγράμματος
6. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την
Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος
7. Συζήτηση

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
– Ενημέρωση για τους Αναγκαίους και Πρόσφορους Όρους
– Αναθεώρηση STEP
– Ενδιάμεση Επανεξέταση Προγραμμάτων 2021-2027
2. Παρουσιάσεις σχεδίων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
– ΙΧΩΡ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
– ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
– ACHERON ACTIONS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
3. Συζήτηση

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!