Το “πράσινο φως” για την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου έδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1.894.607,26 €. Μέσω αυτού θα επιτευχθεί η προμήθεια και (όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές) εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, Δ.Ι.Ε.Κ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Π.Ε Πρέβεζας , Άρτας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας με σκοπό την ενίσχυση των ανωτέρω εργαστηρίων καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!