Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού η Δράση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα).

Η Δράση ενισχύει την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε:
– Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
– Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
– Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
– Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας,.
Ύψος ενίσχυσης
Με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis, το ύψος της επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης έχει ως ακολούθως:

Για Μικρές Επιχειρήσεις:
1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.
2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000,00 €.
3. Ένταση ενίσχυσης 50,00 %.

Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:
1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.
2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000,00 €.
3. Ένταση ενίσχυσης 40,00 %.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ . Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους έχει ενεργοποιηθεί από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και μετά την εξάντληση του διαθέσιμου π/υ, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!