Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13:00 (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος)

 

Πίνακας θεμάτων  του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΕΔ Ηπείρου (18-11-2022)

 

  1. Θέσεις – Προτάσεις της ΠΕΔ Ηπείρου στο  Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2022)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ στην διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεών τους 
  4. Έγκριση συμμετοχής της ΠΕΔ Ηπείρου  στο έργο με ακρωνύμιο «Streets for citizens» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED και ειδικότερα της αποστολής για την Προώθηση Πράσινων Χώρων Διαβίωσης.
  5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5068870) 
  6. Ορισμός εκπρόσωπων σε Συμβούλια και Επιτροπές
  7. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!