“Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής (ΣΔΛΑΠ) του Λεκανοπεδίου, τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα στάδια εκπόνησής τους και αναθεώρησής τους από τις αρμόδιες αρχές και την ουσία αυτών των αποφάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τοποθετείται έχοντας τις εξής βασικές παραδοχές

 •   Το Νερό είναι φυσικός πόρος, ανανεώσιμος αλλά όχι ανεξάντλητος
 •   «Το Νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης διαχείρισης» (νόμος 3199/2003:Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.)
 •   Το Νερό είναι αδιαμφισβήτητο Δημόσιο Αγαθό, του οποίου όμως, η Κοινωνική Χρησιμότητα δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από λανθασμένες και διαβλητές πολιτικές διαχείρισης καθώς και από έλλειψη ουσιαστικών μηχανισμών ελέγχου.

  Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η ορθολογική διαχείριση του νερού , βασιζόμενη στις αρχές της αειφορίας και της διαφάνειας είναι αναγκαίο να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα προασπίζει στην πράξη τα παραπάνω, και η οποία συνίσταται στα εξής :

 1. Στην προστασία των φυσικών πόρων με ουσιαστική τήρηση των νόμων, καταγραφή των αποθεμάτων καθώς και την διατήρηση της ποιοτικής κατάστασης αυτών.
 2. Στην αποφυγή της εργαλειοποίησης της νομοθετικής διαδικασίας από την κυβέρνηση η οποία έχει και την κύρια ευθύνη τήρησης της νομιμότητας και των αποφάσεων.
 3. Τα ΣΔΛΑΠ (6ετούς διάρκειας) καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, θα πρέπει να γίνονται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τον σχεδιασμό που απαιτείται και όπως ο νόμος ορίζει.
 4. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες, ανεξάρτητες και εγκεκριμένες επιστημονικές θέσεις εκφρασμένες από επίσημους επιστημονικούς φορείς, να είναι σαφή και να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Τα κείμενα τεκμηρίωσης να προηγούνται των αποφάσεων, να είναι εναρμονισμένα με τα ΣΔΛΑΠ και να μην τα ακυρώνουν ή τα διαστρεβλώνουν.
 5. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να γίνονται με διαδικασίες που προωθούν την κοινωνική διαβούλευση και διασφαλίζουν τον κοινωνικό έλεγχο. Γι αυτό είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου και διαβούλευσης, όπως είναι το θεσμοθετημένο Συμβούλιο Υδάτων, αλλά πέραν αυτού και του συνόλου της κοινωνίας.
 6. Στην παρακολούθηση και καταγραφή των απολήψεων μέσω υδρομέτρων τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων και δημοτικών γεωτρήσεων, ώστε να μην υπερβαίνουν την ποσότητα για την οποία αδειοδοτούνται.
 1. Στην αναβάθμιση των Δικτύων και λοιπών Υποδομών, καθώς το ποσοστό διαρροών του δικτύου ύδρευσης είναι εξαιρετικά υψηλό στο Λεκανοπέδιο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η συγχώνευση των οργανισμών εποπτείας τους (ΣΥΔΛΙ- ΔΕΥΑΙ).
 2. Στην αντιστοίχηση των ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, βάσει των αντλήσεων και την χρησιμοποίηση αυτών των τελών, σε έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και δικτύων και την μείωση του κόστους για τους δημότες.
 3. Στην εξοικονόμηση και στην επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και αειφορικής διαχείρισής τους
 4. Στην παροχή νερού οικιακής χρήσης σε συμβολική τιμή για την ικανοποίηση των ελάχιστων αναγκών κάθε νοικοκυριού, με άμεση προτεραιότητα την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων .

Τέλος και πλέον σημαντικό, η διαχείριση του Νερού θα πρέπει να παραμείνει υπό δημόσια εποπτεία και σε ένα περιβάλλον ενεργού κοινωνικού ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχυθούν με προσωπικό και μέσα και επιπλέον να συστηματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όλων των αντλήσεων, σε σχέση με την χρήση και τις ληφθείσες ποσότητες του νερού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα εργαστεί για την αποτροπή της όποιας υποβάθμισης, για την προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των -εξαρτώμενων από αυτά- χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων, παρακολουθεί από κοντά το όλο θέμα και θα πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!