“Στις 18.01, σε δελτίο τύπου και να αναφερόμενοι στο έργο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», δηλώσαμε ότι: «Θεωρούμε επιβεβλημένο πριν την υπογραφή σύμβασης να αντιπαρατεθούν οι θέσεις της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας με τις αντίστοιχες του αναδόχου, ώστε να αρθούν ή και να επαναξιολογηθούν κάθε φύσεως τεχνικές ή και οικονομικές διαφορές».

Στις 20.01 ενημερωθήκαμε από σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο του οδοφωτισμού. 

Δεδομένων των ανωτέρω και κυρίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι και το συγκεκριμένο έργο -που είναι από τα πλέον απαραίτητα για την ενεργειακή οικονομία του δήμου-, το χειριστήκατε, μέχρι σήμερα, με πρωτοφανή ερασιτεχνισμό και επιπολαιότητα, καταθέτουμε τα παρακάτω:

 1. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου προβλέπει τον ορισμό μετά από σχετικό διαγωνισμό  Ανεξάρτητο Ελεγκτή (Κατασκευής και Λειτουργίας), με ευθύνη του κύριου του έργου. Χωρίς τον ορισμό αυτόν το έργο δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει. Τι έχετε κάνει σχετικά;
 2. Το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεσεγγύησης (Παράρτημα 6 της διακήρυξης), πρέπει να εγκρίνει: 
  1. Τη σύμβαση εκχώρησης.
  2. Την σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου της ΣΠΥ.
  3. Τον ορισμό του Μεσεγγυούχου ως χειριστή και μεσεγγυούχου των παραπάνω ποσών (εκχωρούμενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν.

Πότε θα συζητηθούν τα θέματα αυτά;

 1. Το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ενεχύρασης απαιτήσεων, πρέπει να παράσχει (Παράρτημα 7 της διακήρυξης) ειδική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης αυτής με απόφαση που θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου. Πότε θα συζητηθεί το θέμα αυτό;
 2. Κυρίως δε, έχετε ενημερώσει τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά και επαρκώς, ώστε μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού να οριστεί απρόσκοπτα η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών;

Ακόμη, 

 • Αναμένεται κάποια περαιτέρω εμπλοκή της Περιφέρειας στο έργο;
 • Έχει υλοποιηθεί -κατά τα συμβατικώς οριζόμενα- το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια; 
 • Έχετε παραλάβει το φάκελο του έργου από την Περιφέρεια;

Τέλος, θεωρώ σκόπιμο, κύριε Πρόεδρε, την άμεση εμπλοκή σας, λόγω και της νομικής σας ιδιότητας, στην εξέταση όλων των παραπάνω, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πλήρως ενημερωμένο για να λάβει τις αποφάσεις εκείνες που εξυπηρετούν το συμφέρον του Δήμου Ιωαννιτών και των συνδημοτών μας.”Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!