Μέχρι τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου, «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις περιοχές που εντάχθηκαν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, με έναρξη αναστολών από το Σάββατο 27 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, από τις 29/03 έως και τις 12 Απριλίου, ορίστηκε η προθεσμία για την υποβολή μονομερών δηλώσεων των καλλιτεχνών και των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ισχύουν τα εξής:

Ι. Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων & ορθών επαναλήψεων από επιχειρήσεις σε περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου για τον Μάρτιο

– Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από 27/3/2021, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ και για τις δραστηριότητες του παραρτήματος Β΄ της με αριθμ οικ. 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821) ΚΥΑ, όπως ισχύει, που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με έναρξη αναστολών από το Σάββατο, 27/3/2021.

– Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες με ΚΑΔ 86.90.19.03 που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής από 27/3/2021 σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ, να υποβάλουν νέων δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, με έναρξη αναστολών από το Σάββατο, 27/3/2021.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να δηλώσουν νέες αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για προγενέστερο χρονικό διάστημα, ήτοι από 1/3/2021 έως 26/3/2021.

II. Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων & ορθών επαναλήψεων – Για το μήνα Μάρτιο αποκλειστικά για τους ΚΑΔ: 85.10.10.00, 85.20.10.00, 85.31.00.00 και 85.31.10.00

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ: 85.10.10.00, 85.20.10.00, 85.31.00.00 και 85.31.10.00, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα από 1/3/2021 και, σε κάθε περίπτωση, έως και τις 31/3/2021, βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821) ΚΥΑ, όπως ισχύει, καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές δεν εξετάζονται τα κριτήρια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΚΕΦ. Β της ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι ανωτέρω υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Για τις περιπτώσεις Ι και ΙΙ, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι: από σήμερα  29/3/2021 και το αργότερο μέχρι τις 31/3/2021, στις 23:59.

Β. Υποβολή μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών (Β΄ ευκαιρία)

Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στους επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10η/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως ισχύει και τη με αριθμ.οικ.9501/323/2-3-2021 (Β’ 823) ΚΥΑ, εντός του κάτωθι χρονικού διαστήματος:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 29/3/2021 έως και 12/4/2021.

Γ. Υποβολή μονομερών δηλώσεων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού (Β’ ευκαιρία)Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607) ΚΥΑ, στις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις:

α) Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης σχολές ξεναγών

β) Τουριστικοί συνοδοί

γ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2019 σε τουριστικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ:

79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων»

79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών» και

79.90 «’Αλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες»,

εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020.

δ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και την 16η/2/2021.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», χωρίς να απαιτείται δήλωση εργοδότη, εντός των κάτωθι προθεσμιών:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 29/3/2021 έως και 12/4/2021.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!