Με αφορμή την απόφαση της Συγκλήτου 1151/27.07.2023 για τη δυνατότητα επιβολής διδάκτρων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Φυσικής συζήτησε εκτενώς το θέμα στην υπ. αριθμ. 590/25.9.2023 Συνέλευσή του και αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην παρακάτω ανακοίνωση:

Το Τμήμα Φυσικής είναι το πρώτο που λειτούργησε θεσμοθετημένες οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έκτοτε, πολλοί απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών έχουν στελεχώσει Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γινόταν και γίνεται στη βάση μόνον ακαδημαϊκών κριτηρίων (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δύο συστατικές επιστολές) και χωρίς την επιβολή διδάκτρων. Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών είναι οργανικό μέλος του Τμήματος και συμβάλει στην γενικότερη θετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, όπως αυτή αποτυπώνεται σε διεθνείς αξιολογήσεις
(βλ. https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-ioannina).

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Φυσικής θα εξακολουθήσει να μην θεσμοθετεί δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχει και καλεί τις Αρχές του Ιδρύματός μας να καταβάλλουν προσπάθειες για την επαναφορά της οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ύστερα από αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών τους.

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!