Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα – όρια νομού Άρτας (Γέφυρα Άννινου)».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α 120.964,06 ευρώ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 9 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση αυτων θα γίνει στις 11 Απριλίου 2024. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Το έργο χρηματοδοτείται από τη διάθεση 150.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη .

Περιγραφή του έργου

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα – όρια νομού Άρτας (Γέφυρα Άννινου).

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

  • Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!