Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Φιλιππιάδα».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 11 Απριλίου 2024. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβαση.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη διάθεση 150.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Περιγραφή του έργου

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής ασφαλτικών ταπήτων για την συντήρηση – βελτίωση με την στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Φιλιππιάδα.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

  • Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!