Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, έκανε δεκτή την ειδική διοικητική προσφυγή της Εταιρείας “East West Greece I.K.E.” κατά της αρ.529/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών».

Η απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Επειδή παρά το ότι εσφαλμένα αναφέρονται οι διατάξεις του ν.4412/16 στην εξεταζόμενη ειδική διοικητική προσφυγή, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι με όλους τους προτεινόμενους λόγους προβάλλεται «η μη νόμιμη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών», και λαμβάνοντας ομοίως υπόψη ότι πράγματι δεν ακολουθήθηκε κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, η νόμιμη διαδικασία για την παραπάνω δράση από το Δήμο, πρέπει για το λόγο αυτό να γίνει δεκτή η εξεταζόμενη προσφυγή“.

Και στη συνέχεια : “Ακυρώνουμε την αρ. 529/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιωαννίνων για υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας», σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Αναπέμπουμε τις αρ.288/2021, 516/21, 126/22, 224/22 και 330/22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, για την ανάκλησή τους, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. Απορρίπτουμε το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της αρ.529/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιωαννίνων για υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας», σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας“.

Μετά την απόφαση αυτή παραμένει άγνωστο για  το τι μέλλει γενέσθαι με το δίκτυο των 70 μωβ κάδων που έχουν αναπτυχθεί εδώ και μερικούς μήνες, σε σημεία του Δήμου…

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!